ประวัติความเป็นมา

ประวัติหอการค้าจังหวัดตรัง


              จากแนวนโยบายของรัฐบาลในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ที่มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยจะใช้ภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 มีเป้าหมายในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางภาคเอกชน ในจังหวัดและเป็นการรองรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล หอการค้าประจำชาติได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำร่วมกับประทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดให้ครบทั้งประเทศ โดยใช้วิธีการเผยแพร่แนวความคิดและปรัชญาการจัดตั้งหอการค้าจังหวัด รวมทั้งการจัดสัมมนาในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นผลให้พ่อค้า นักธุรกิจในแต่ละจังหวัดมีความตื่นตัวขึ้น และเริ่มมีการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าจังหวัดขึ้นเป็นระยะนับตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา

              สำหรับจังหวัดตรังนั้นในช่วงปี 2527 กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยได้ส่งวิทยากรเดินทางมาให้คำแนะนำแก่พ่อค้าและนักธุรกิจในจังหวัดตรัง เพื่อเผยแพร่แนวความคิดในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัด โดยการเชิญพ่อค้า นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงทุกสาขาอาชีพในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 15-20 ท่าน ซึ่งขณะนั้นมีนายพีรพัชร  สัตยาพันธ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดตรังด้วยดี หลังจากที่ได้รับฟังแนวความคิดจากวิทยากรดังกล่าวแล้ว นักธุรกิจกลุ่มดังกล่าวได้รวมกลุ่มโดยการนำของคุณทักษิณ  วิประกษิต และเริ่มดำเนินงานในนามหอการค้าจังหวัดตรัง โดยใช้สำนักงานของบริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด เป็นสำนักงานชั่วคราวของหอการค้าฯ แต่การดำเนินงานยังมิได้เป็นรูปเป็นร่างและยังไม่เป็นทางการ จนกระทั่งในปี 2528 ได้มีการดำเนินการเพื่อก่อตั้งหอการค้าจังหวัดตรังขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่

                     1. นายสุรินทร์   โตทับเที่ยง                    
                     2. นายทักษิณ   วิประกษิต
                     3. นายประสิทธิ์   พาณิชย์กุล         
                     4. นายเสงี่ยม   เที่ยงธรรม
                     5. นายสมพล   เชียรวิชัย                      
                     6. นายประดิษฐ์   ใจยะ
                     7. นายโสภณ   เอื้อศรีทองกุล

              นักธุรกิจกลุ่มดังกล่าวได้กำหนดเอาวันที่ 25 มีนาคม 2527 เป็นวันยื่นจดทะเบียนจัดตั้งหอการค้าจังหวัดตรัง ซึ่งถือเป็นหอการค้าจังหวัดอันดับที่ 69 และเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2529 โดยมีคณะกรรมการหอการค้าฯ ชุดแรกทั้งสิ้น 23 ท่าน มีสมาชิก 30 กว่าราย และตั้งสำนักงานอยู่ ณ เลขที่ 321/123 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ภายหลังจากที่ก่อตั้งหอการค้าจังหวัดตรังขึ้นอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เริ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

              ปัจจุบันสำนักงานหอการค้าจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 188 ถนนกันตัง อ.เมือง จ.ตรัง  เป็นอาคารถาวรของหอการค้าจังหวัดตรัง  ลักษณะอาคารเป็นอาคารขนาด 2 ชั้น  แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนสำนักงาน  ห้องทำงานของประธานหอการค้าฯ และห้องประชุม ซึ่งมีห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมเล็ก  โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547  นอกจากนั้นแล้วคุณสลิล  โตทับเที่ยงประธานหอการค้ายังได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการก่อสร้างวิหารเปิดโลก  เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชาวตรัง  โดยในวิหาร  จะมีพระพุทธรูปปางปาฏิหารย์เปิดโลกเป็นองค์พระประธาน  นอกจากนั้นยังได้ประดิษฐานพระโพธิสัตย์กวนอิม พระจตุคามรามเทพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  และหลวงปู่ทวด

Visitors: 84,357