หน้าแรก

 

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตรังชุดใหม่ไว้วางใจ นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดตรัง สมัยวาระปี 2564-2565
หอการค้าจังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาชิกหอการค้า สมาชิก YEC TRANG และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ในระเบียบวาระที่ 5 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตรังชุดใหม่สมัยวาระปี 2564-2565 แทนชุดเดิมที่หมดวาระ มีนายสลิล โตทับเที่ยง ทำหน้าที่ประธานดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งจากข้อบังคับหอการค้าจังหวัดตรัง หมวดที่ 6 ข้อ 18 การเลือกตั้งกรรมการหอการค้า กำหนดจำนวนกรรมการตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน โดยสมาชิก 1 คน สามารถเสนอชื่อสมาชิกสามัญผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อทุกครั้ง จะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน จากนั้นสมาชิกที่มาร่วมประชุมได้เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย
ต่อมาคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ประชุมนัดพิเศษเพื่อเลือกตั้งประธานหอการค้าฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดตรัง สมัยวาระปี 2564-2565 แทนนายพิชัย มะนะสุทธิ์ ที่หมดวาระ
 
 
 

 

 

#1 โดย: น้ำฝน [IP: 203.144.216.xxx]
เมื่อ: 2018-07-17 13:30:46
ส่งแฟกซ์เอกสารเบอร์ที่แจ้งไว้ไม่ได้เลยคะ โทรเข้าเบอร์ฟหน่วยงานก็ติดต่อไม่ได้คะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 37,208