เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ Mission

        1.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หอการค้าจังหวัดตรัง

        2.เป็นผู้ชี้นำทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรัง

        3.ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาสมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดตรังให้มีความเข้มแข็ง

 

 

 

  วิสัยทัศน์ Vision

        เป็นองค์กรเอกชนที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ  เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรังให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 

  แผนงาน Action Plan

 

  พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หอการค้าจังหวัดตรัง

 

        พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีบทบาทที่ชัดเจน มีความเข้มแข็งด้านการเงิน  เพิ่มสมาชิกให้ครอบคลุมทุกวิสาหกิจและทุกอำเภอ      สร้างความสัมพันธ์กับหอการค้าจังหวัดอื่น

 

  แนวทางและแผนการดำเนินงาน

        1.พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

          สร้างทีมงานและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและอนุกรรมการอย่างใกล้ชิด  สรรหาคณะอนุกรรมการรุ่นใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

          จัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

        2.สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน  โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่สร้างรายได้แก่หอการค้า  หากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีรายได้จะต้องไม่เพิ่มภาระการเงินให้แก่หอการค้าฯ 

        3.เผยแพร่บทบาทและผลงานของหอการค้าจังหวัดตรังสู่สาธารณชนให้มากขึ้น

        4.รณรงค์เพิ่มสมาชิกด้วยวิธีต่าง ๆ  ขยายฐานสมาชิกคนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมทุกวิสาหกิจและทุกอำเภอ และรักษาฐานสมาชิกเดิม

        5.เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกหอการค้า และเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับสมาชิก

        6.สร้างความสัมพันธ์กับหอการค้าจังหวัดอื่น

 

  พันธกิจที่ 2 เป็นผู้ชี้นำทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรัง

 

        เป็นผู้นำองค์กรเอกชนที่จะผนึกกำลังกับภาครัฐ ร่วมคิด ร่วมแรงพัฒนาจังหวัดตรังให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น  และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม

  

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

        1.ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังในรายสาขาที่สำคัญ  และมีส่วนร่วมในทุกเวที ทั้งด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์

        2.จัดโครงการที่กระตุ้นให้เกิดการค้าและการลงทุนในจังหวัด

        3.เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรเอกชนอื่น ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม ,ชมรมธนาคารพาณิชย์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว  เพื่อทำงานร่วมกันตามกระบวนการกรอ.จังหวัด  เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง

 

  พันธกิจที่ 3 ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการในจังหวัดตรังให้มีความเข้มแข็ง

        เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อร่วมกันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการ  แนวทางและแผนการดำเนินงาน

        1.ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการ  และรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

        2.สร้างจิตสำนึกด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CSR

Visitors: 82,293