สิทธิประโยชน์/การสมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรังแล้วได้อะไร

 

              หอการค้าจังหวัดตรัง เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 อันมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และวิสาหกิจต่าง ๆ  ให้คำปรึกษาและประสานงานในด้านการค้า, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, การเงินและธุรกิจทั่วไป พร้อมทั้งคำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนและหอการค้าไทย  

 

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 

ได้รับส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง 

 

ได้รับข้อมูล คำปรึกษา และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ทางการค้า 

 

ได้รับหนังสือรับรองสถานะภาพการเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง เพื่อประโยชน์ในการรับรองและแนะนำตัวในการติดต่อทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ และต่อหน่วยงานราชการ 

 

ได้รับการดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนนำเสนอและติดตามการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของสมาชิกโดยรวม

 

ได้รับการแนะนำให้รู้จัก พบปะ และร่วมเจรจาการค้ากับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่มาติดต่อ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสมาชิกโดยตรง

 

ได้รับการเผยแพร่รายชื่อในสื่อต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดตรัง อาทิเช่น วารสาร จดหมายข่าว, เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านส่งเสริมการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ได้รับข่าวสาร/สาระผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วารสารหอการค้าจังหวัดตรัง ซึ่งออกเป็นประจำเดือนละ 1 ฉบับ ,จดหมายข่าว ฯลฯ

 

ท่านสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น ในปัญหาอุปสรรคของการประกอบธุรกิจโดยรวมแก่หอการค้าเพื่อสรุปรวบรวมนำเสนอภาคราชการหรือรัฐบาลพิจารณาแก้ไขต่อไป 

 

เข้าร่วม โครงการ อบรม สัมมนา งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่หอการค้าจังหวัดตรังที่จัดขึ้น ฟรี หรือได้ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก 

 

เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี    เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและร่วมพบปะสังสรรค์ และทำความรู้จักกันในระหว่างสมาชิก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน

 

ได้รับส่วนลดค่าบริการจากหอการค้าฯ อาทิ การออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า(Certificate of Origin : C/O) จากปกติ 300 บาท เหลือเพียง 200 บาท 

 

การอำนวยความสะดวกทางด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง

ใบสมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง

Visitors: 86,033