ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ประวัติ นโยบาย

ประวัติ
นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ
ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง สมัยวาระปี บริหาร 2564-2565
-------------------------------------------------------------------------------------

          

• วันเกิด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2491
• ครอบครัว คู่สมรส นางจุฬา หวังศิริเลิศ
มี บุตรสาว 2 คน ได้แก่ 1.น.ส.เลอลักษณ์ หวังศิริเลิศ และ 2. น.ส.ชุลี หวังศิริเลิศ
• การศึกษา
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ว.ท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
• ประวัติการทำงาน
- ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทโรงแรมธรรมรินทร์ จำกัด
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรังแคนเนอร์รี่ จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท กว้างไพศาล จำกัด
- บริษัท แบทคอน(บาร์เรน) จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศบาร์เรน
- ผู้จัดการ สาขาจตุจักร ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
- อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล
• ตำแหน่งทางสังคม
1.อดีต ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน ภาค 9
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
3. ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตรัง
4. ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

 

• ตำแหน่งในหอการค้าจังหวัดตรัง
- อนุกรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง ปี 2540-2542
- รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตรัง ปี 2542-2545
- ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตรัง ปี 2546-2547
- รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ปี 2548- 2563

• ปัจจุบัน
ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง สมัยวาระปี 2564- ปัจจุบัน

นโยบายการบริการจะทำตามวิสัยทัศน์หอการค้าจังหวัดตรังที่ว่า
“เป็นองค์กรเอกชนที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรังให้เข้มแข็งและยั่งยืน”

-----------------------------------------------------

Visitors: 37,210