ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ประวัติ นโยบาย

ประวัติ
นายพิชัย มะนะสุทธิ์

ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง
สมัยวาระปีบริหาร 2562-2563

วันเกิด วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2499

ครอบครัว คู่สมรส นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์
มีบุตรชาย 1 คน และ บุตรสาว 2 คน
1.นายณัฐพล มะนะสุทธิ์ 2.น.ส.กฤตพร มะนะสุทธิ์ และ 3.น.ส.มนต์ฤทัย มะนะสุทธิ์

การศึกษา - ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2522-2529 พนักงานฝ่ายสินเชื่อและบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตรัง
- พ.ศ. 2529- 2530 กรรมการบริหาร เครือโรงแรมธรรมรินทร์
- พ.ศ.2530-2531 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
สถานที่ทำงาน 392/1 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000 โทรศัพท์ (075) 222022 โทรสาร (075) 219842
E-mail toyota-trang@hotmail.com

ตำแหน่งทางสังคม
1. นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ปี พ.ศ. 2544 – 2546
2. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
3. กรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
4. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
5. กรรมการมูลนิธิคนชราบ้านศรีตรัง ประจำปี 2559-2563
6. ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
7. ประธานชมรมกีฬา เทควันโด จังหวัดตรัง ปี 2538 ถึงปัจจุบัน
8. ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในหอการค้าจังหวัดตรัง
- อนุกรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2535 -2536
- กรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2537-2555
- รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ.2556-2557
- ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง สมัยวาระปีบริหาร 2558-ปัจจุบัน

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
1. ได้รับรางวัล President’s Award 5 ปี จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2. ได้รับรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2555 จาก หอการค้าไทย
3. ได้รับรางวัล “รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก” ประจำปี 2558 จากงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33
4. ได้รับรางวัล “หอการค้าดีเด่น” ประจำปี 2558 จาก การประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค
5. ได้รับรางวัล “รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก” ประจำปี 2559 จากงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34

นโยบายการบริการจะทำตามวิสัยทัศน์หอการค้าจังหวัดตรังที่ว่า
“เป็นองค์กรเอกชนที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรังให้เข้มแข็งและยั่งยืน”

-----------------------------------------------------

Visitors: 29,184